...
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36
36
36
36
36
37
37
37
37
..
37
38
38
MI
38
38
38
39
39
39
40
40
40
..
and
..
..
41
Spectacular Total Lunar Eclipse July 27/28 2018
.. Bomen over, of napraten over, uitdiepen.
..Par-koffie-plaats
.een roos

..twee gaten
...drie gebouw van jouw organisatie

..Trypofobie..
..wikipedia
..Par-koffie-plaatsgeneesheer
..Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op onbevoegd uitoefening van de geneeskunde zoals dat in de Wet Uitoefening Geneeskunst van Thorbecke (1865) was vastgelegd komen te vervallen. Alle niet-artsen functioneerden toen in de zorg volgens de 'verlengde-arm-constructie', waarbij handelingen door niet-artsen werden gezien als uitgevoerd door de 'verlengde arm' van de arts. Met de wet BIG hebben alle zorgverleners een eigen verantwoordelijkheid gekregen in de zorgverlening. Ook heeft de wet de mogelijkheden voor mantelzorgers vergroot.
..Par-koffie-plaats DaliDe informatie wordt dagelijks aangevuld.[ververst]

en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Copyright matmaster behoudt het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van matmaster mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in matmaster opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van matmaster.nl. (ook niet via een eigen netwerk)
..


Einstein's Equivalence Principle (Problem 31)


..Einstein's Equivalence Principle (Problem 31)

Solution #31

[5] College van Walter Lewin

[6] Walter Lewin Wet van behoud lading

[7]
https://www.youtube.com/watch?v=3HyORmBip-w
[8]
Pi-day 2018

momentum
momentum
Webresultaten
mo-men-tum
[moh- men-t uhm]
NOUN [PLURAL MO-MEN-TA, MO-MEN-TUMS.]
1.
force or speed of movement; impetus, as of a physical object or course of events: The car gained momentum going downhill. Her career lost momentum after two unsuccessful films.
2.
Mechanics. a quantity expressing the motion of a body or system, equal to the product of the mass of a body and its velocity, and for a system equal to the vector sum of the products of mass and velocity of each particle in the system.
3.
Philosophy. moment.
Related Question: What are the synonyms for momentum?
Source: Dictionary.com

2017 6 2
Hiermee sla je de plank misschien of mis je verder niets.Geen verdere uitleg meer nodig.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van matmaster zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of matmaster.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op matmaster geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Waar dan ook Alle informatie,
al
producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van matmaster, of met de tijdelijke onmogelijkheid om matmaster te kunnen raadplegen.Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van matmaster verkregen is. matmaster garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via matmaster verkregen informatie.
..https://www.libanonlyceum.nl/..
ValidValid ValidValidValidValid top balk

ValidValidValidtop home balk  balk met tekst
bont en blauw = 06mobiel01 = = of .http://192.168.0.254. voor de sweex :8080/doc/index.htm
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van matmaster en de sites die bij het matmaster netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op matmaster wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. naar matmaster69 blogspot element , by using vendor proprietary extensions such as "spacer" or "marquee" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead). by using upper-case tags in XHTML (in XHTML attributes and elements must be all lower-case).marquee[page up]About usAbout roof+ + For automobile roofs, see Sunroof. Tot + zoo ++ + handwerpen ++ 24 uur kijken ++ weten ++schap+opa 2011 zilver visjes netjeshierarchy


..
WALTER